Nick Bingham - 2009/2010

 NotesResultOppositionVenueCompetitionDate
7
     1 - 6 v's Underwoods v's Underwoods Farlingaye High School League 20090906 (1 XI) 1
10
  6 - 2 v's Shepherd & Dog v's Real Shepherd and Dog Farlingaye High School Sunday Shield Round 1 20090913 (1 XI) 2
9
   2 - 4 v's Chantry Rangers v's Chantry Rangers Farlingaye High School League 20090920 (1 XI) 3
10
  3 - 2 v's Felixstowe Harpers v's Felixstowe Harpers Dellwood Avenue Felixstowe League 20090927 (1 XI) 4
10
   7 - 0 v's Palgrave Harts v's Palgrave Harts Palgrave Community Centre Sunday Shield Round 2 20091011 (1 XI) 5
9
   2 - 2 v's FC Brookhayes v's FC Brookhayes Farlingaye High School League 20091025 (1 XI) 6
10
  1 - 5 v's Kitchener Tav Res. v's Kitchener Taveners Reserves Chantry Park Sunday Shield Round 3 20091101 (1 XI) 7
9
  1 - 11 v's Trojans v's Trojans Farlingaye High School League 20091108 (1 XI) 8
9
0 - 4 v's Underwoods v's Underwoods Felixstowe Academy League 20091129 (1 XI) 9
9
  2 - 5 v's Chantry Rangers v's Chantry Rangers Bourne Park League 20091213 (1 XI) 10
9
  2 - 6 v's Trojans v's Trojans Rushmere Sports Club League 20100131 (1 XI) 11
7
      3 - 5 v's Felixstowe Harpers v's Felixstowe Harpers Farlingaye High School League 20100207 (1 XI) 12
9
   3 - 5 v's Kelsale v's Kelsale Kelsale Recreation Ground League 20100214 (1 XI) 13
7
2 - 5 v's Goddard & Co v's Goddard & Co Farlingaye High School League 20100221 (1 XI) 14
7
3 - 1 v's Murray Rangers v's Murray Rangers Copleston Centre League 20100314 (1 XI) 15
7
     4 - 0 v's Kelsale v's Kelsale Farlingaye High School League 20100328 (1 XI) 16
7
1 - 3 v's Goddard & Co v's Goddard & Co Gainsborough Sports Centre League 20100411 (1 XI) 17
7
0 - 7 v's Ipswich Thistle v's Ipswich Thistle Farlingaye High School League 20100418 (1 XI) 18
7
4 - 2 v's FC Brookhayes v's FC Brookhayes Bourne Vale Sports Centre League 20100502 (1 XI) 19
7
2 - 2 v's Murray Rangers v's Murray Rangers Farlingaye High School League 20100509 (1 XI) 20

Show All Nick Bingham Appearances